UŠTEDITE 6.000 RSD! MARKETINO KASA OD SADA PO AKCIJSKOJ CENI!

#uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja usluge Marketino

1. Predmet uslova korišćenja

Predmet ovih uslova korišćenja (dalje: Uslovi) je usluga koju pruža Marketino doo Beograd, matični broj: 21696650, PIB dodеljеn od Porеskе uprаvе RS: 112547863, Slavka Rodića 21/4 , Bеogrаd-Rаkovicа, 11090 Rаkovicа, Srbiја (dalje: Davalac), a koja korisniku omogućava izdavanje fiskalnih računa prema odredbama Zakona o fiskalizaciji i pomoć u poslovanju (dalje: Usluga). Davalac je autor, pružalac i jedini vlasnik Usluge koju pruža pod tržišnim imenom Marketino ili pod drugim tržišnim imenima. Sastavni deo Uslova je Pravilnik o privatnosti podataka objavljen na stranici www.marketino.rs od strane Davaoca (dalje: Pravilnik). Usluga je dostupna na internet stranici www.marketino.rs uključujući sve eventualne podstranice unutar domene (dalje: Stranica Usluge) te kroz programe i aplikacije koje Davalac daje na korišćenje korisniku. Predmet Uslova su i dodatne usluge (dalje: Dodatne usluge) koje Davalac može da ponudi korisniku a na koje se u potpunosti odnose odredbe Uslova kao i na Uslugu osim gde je drugačije navedeno.

 

2. Uslovi korišćenja Usluge

Korisnik Usluge (dalje: Korisnik) može biti pravno lice, preduzetnik ili preduzetnička radnja koje prihvati Uslove tokom postupka kupovine, registracije ili korišćenja Usluge, bez obzira da li Korisnik prihvati Uslove na početku korišćenja usluge ili prihvati eventualne promene Uslova.

Korisnik podnosi Zahtev za kupovinu ili registraciju (dalje: Zahtev) na Stranici Usluge ili na drugačiji način davanjem traženih podataka. Po dobivanju podataka i proveri podataka, Davalac šalje korisniku ponudu, čijim prihvatanjem otpočinje korišćenje Usluge. Ako upisani podaci nisu ispravni ili potpuni, Korisnik neće moći da koristi Uslugu.

Prilikom korišćenja usluge Korisnik može koristiti jednu ili više licenci (dalje: Licenca). Broj Licenci koje Korisnik koristi omogućava Korisniku da istovremeno koristi taj broj naplatnih uređaja za izdavanje računa.

Za funkcionisanje Usluge potreban je odgovarajući računar ili mobilni uređaj i pristup internetu što je dužan osigurati Korisnik. Ako Davalac Korisniku omogući pristup preko data kartice ili na drugi način, ili Korisniku isporuči računar, mobilni uređaj ili drugu opremu, to se ne smatra delom Usluge.

Davalac ima pravo, da prema sopstvenoj proceni iz opravdanih razloga odbije zahtev za Uslugom. Opravdane razloge predstavljaju posebno, ali ne isključivo, situacije kada je tokom ranijeg odnosa Korisnik na bilo koji način zloupotrebljavao Uslugu ili koristio podatke iz sistema Usluge ili pojedinačnih delova Usluge protivno njihovoj nameni i ugovorenoj funkciji, ako postoji osnovana sumnja da Korisnik ili treće lice zloupotrebljava ili ima nameru da zloupotrebljava Uslugu ili ako omogućava zloupotrebu od strane trećih lica ili ako je Korisnik već sam zloupotrebljavao ili je prikrio odnosno nije prijavio prevarne radnje trećih lica u vezi s ovim uslugama, ako postoji sumnja da će Usluge biti korišćene od strane trećeg lica u pogledu kojeg postoje razlozi za odbijanje zahteva koji su ovde navedeni, ili ako se utvrdi nelikvidnost Korisnika.

Za potpuno korišćenje Usluge Korisnik mora uneti sve tražene podatke unutar administrativnog interfejsa i aktivirati najmanje jedan naplatni uređaj.

Korisnik je obavezan da samostalno od nadležne institucije zatraži bezbednosni element koji se koristi za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom.

Korisnik je izričito saglasan da Usluga koristi njegov Sertifikat za potrebe fiskalizacije računa izrađenih kroz aplikaciju Usluge i za potrebe drugih funkcionalnosti Usluge gde je Sertifikat potreban.

Ukoliko je deo Usluge dostavljanje zamenskog uređaja Korisniku u slučaju kvara, Davalac će, ako je uređaj u garantnom roku, nakon što Davalac ustanovi da se radi o kvaru koji je uključen u garanciju, poslati Korisniku drugi uređaj spreman za rad u roku od najviše 5 radnih dana o svom trošku, preko svog specijalizovanog partnera (kurirska služba), pri čemu krajnji rok za dostavu Korisniku zavisi od rokova isporuke navedenog partnera. Korisnik je dužan da svoj pokvareni uređaj pripremi za preuzimanje i da ga preda kurirskoj službi istovremeno sa prijemom novog, zamenskog uređaja. Ako je uređaj u garantnom roku, ali Davalac ustanovi da se radi o kvaru koji nije uključen u garanciju, Davalac će da postupi na način kao kad se radi o uređaju koji nije u garantnom roku.

Ako uređaj nije u garantnom roku, Davalac će prvo nastojati da utvrdi da li je uređaj ekonomski isplativo popraviti. Ako Davalac proceni da je uređaj verovatno moguće popraviti na ekonomski isplativ način, poslaće Korisniku ponudu za popravak. Nakon primanja uplate po ponudi i prijema pokvarenog uređaja od strane Korisnika, Davalac će započeti sa servisiranjem primljenog uređaja. Nakon završenog servisiranja, Davalac će poslati uređaj Korisniku preko svog specijalizovanog partnera (kurirske službe). Ako se proceni da uređaj nije isplativo popravljati, Davalac će Korisniku dostaviti ponudu za novi uređaj. Nakon uplate po ponudi, Davalac će Korisniku dostaviti novi uređaj spreman za rad u roku od najviše 5 radnih dana nakon prijema uplate preko svog specijalizovanog partnera (kurirske službe), pri čemu krajnji rok za dostavu Korisniku zavisi od rokova isporuke navedenog partnera.

Usluga se koristi na neodređeno vreme, sve dok Korisnik ili Davalac ne prekinu međusobni odnos u skladu sa ovim uslovima.

 

3. Funkcionalnost usluge

Usluga se sastoji od administratorskog interfejsa u kojem Korisnik vrši administraciju podataka o poslovanju koji su neophodni za funkcionisanje Usluge i klijentske aplikacije instalirane na jednom ili više kompatibilnih uređaja koja služi za zakonski ispravno izdavanje računa.

Računi izdani iz klijentske aplikacije čuvaju se unutar korisničkog računa i u svakom trenutku su dostupni iz administrativnog interfejsa, osim u slučaju nepostojanja internetske veze, u tom slučaju se ta dostupnost ostvaruje nakon što se za to ostvare uslovi.

Korisnik je za funkcionisanje Usluge obavezan osigurati pristup internetu i odgovarajući uređaj, što nije uključeno u cenu Usluge i ne čini njezin deo.

Davalac zadržava pravo izmene i/ili dopune funkcionalnosti Usluge ili sadržaja Stranice Usluge bez prethodne najave, u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i Davalac nije odgovoran za moguće posledice tih promena.

 

4. Upotreba i zaštita podataka o Korisnicima

Korisnik Usluge je vlasnik podataka unutar njegovog korisničkog računa Usluge (dalje: Podaci). Korisnik je obavezan osigurati potpunost, istinitost i tačnost Podataka koje unosi. Podaci predstavljaju poverljive podatke Korisnika i Davalac ih je obavezan čuvati i obezbeđivati odgovarajuće mere njihove zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Davalac ne odgovara Korisniku za štetu ako dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom

silom, kvarom opreme, nepravilnim rukovanjem, uticajem drugih licenciranih i nelicenciranih kompjuterskih programa, virusa i ostalih štetnih uticaja.

Prihvatanjem Uslova Korisnik daje svoju izričitu saglasnost da Davalac prikuplja, obrađuje i čuva njegove lične i identifikacione podatke u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i da ih koristi u skladu sa Uslovima, Pravilnikom i u skladu sa zakonom.

Davalac može da koristi podatke u postupku davanja podrške Korisniku, i može da ih menja na zahtev Korisnika.

Ukoliko Davalac primi zahtev za promenu Podataka Korisnika preko jednog od telefonskih brojeva ili email adresa koje je unutar Usluge odredio Korisnik za administraciju Usluge ili je Korisnik u direktnom kontaktu sa Davaocem potvrdio da se navedeni brojevi telefona ili email adrese mogu smatrati verodostojnim za podnošenje zahteva za promenom podataka, Davalac će smatrati da je zahtev valjan. Ako poziv dođe s broja koji je u Podacima evidentiran kao broj knjigovođe, smatraće se da je zahtev valjan ako je zahtev vezan uz dostavljanje izveštaja ili za promenu podataka koji imaju uticaj na knjigovodstvo. Davalac vodi evidenciju promena Podataka koje napravi te će nakon izvršenih promena Podataka obavestiti Korisnika da su tražene promene nad podacima izvršene. Iako Davalac pristupa savesno promenama nad podacima, Korisnik je obavezan pregledati sve učinjene promene i odmah obavestiti Davaoca ako Korisnik utvrdi da promena nije ispravna ili ako promena Podataka nije bila napravljena prema zahtevu Korisnika. Korisnik mora takvo obaveštenje proslediti Davaocu odmah i pre nastavljanja korišćenja Usluga, u protivnom se smatra da je Korisnik potvrdio ispravnost izvršenih promena. Iz tog razloga Korisnik je odgovoran za ispravnost upisanih Podataka u Uslugu čak i u slučaju kad Davalac radi promene nad podacima na zahtev Korisnika.

Podaci se sinhronizuju isključivo kada je dostupan pristup internetu, u slučaju nedostupnosti interneta Davalac ne može omogućiti sinhronizaciju odnosno spremanje podataka u oblaku.

Ako u sklopu Usluge Korisnik automatski ili ručno kroz Uslugu šalje svojim klijentima obaveštenja popust SMS, email ili drugih poruka, Korisnik je obavezan obezbediti da se takve poruke šalju samo onim njegovim klijentima koji su mu za to dali saglasnost ili za koje ima drugi zakonom osnovani razlog slanja, kao i zakonitost sadržine komunikacije; Davalac ne snosi nikakvu odgovornost za takvo Korisnikovo korišćenje Usluge.

 

5. Cena i naplata Usluge

Cena korišćenja Usluge utvrđene je cenovnikom Usluge važećim u vreme korišćenja Usluge kako je objavljeno na Stranici Usluge (dalje: Cenovnik). Davalac je ovlašten menjati Cenovnik uz obavezu da ga objavi na Stranici Usluge najkasnije 30 dana pre početka primene izmenjenog Cenovnika.

Naknada za Uslugu zaračunava se na kraju meseca za taj mesec. Minimalni period korišćenja Usluge je jedan mesec.

Korisnik je obavezan otkazati Uslugu da bi se ista prestala obračunavati, i to na način da u tekućem mesecu može otkazati korišćenje Usluge počevši od sledećeg meseca putem slanja obaveštenja o otkazu na mejl adresu Davaoca usluge.

Davalac Korisniku isporučuje račun za Uslugu i eventulanu drugu pisanu komunikaciju putem emaila kojeg je Korisnik evidentirao u administrativnoj aplikaciji, te eventualno i putem poruke unutar Usluge. Korisnik je obavezan obezbediti ispravnost upisane email adrese i obezbediti primanje email poruka. U protivnom, račun ili druga eventualna pisana komunikacija se smatra uručenom slanjem na poslednju dostavljenu email adresu. U slučaju da je račun za mesečnu uslugu toliko nizak da po

proceni Davaoca nije celishodno izraditi takav račun za Korisnika, Davalac može da pridoda iznos tog računa računu Korisnika za naredni mesec.

U slučaju delomičnog ili potpunog neplaćanja Usluge, Davalac zadržava pravo da ukine pružanje Usluge za Korisnika, delomično ili u celosti sve do podmirenja računa i to za sve Licence Korisnika. Za posledice koje Korisnik može imati u slučaju uskraćivanja dela ili cele funkcionalnosti Usluge, Davalac ne snosi nikakvu odgovornost. Davalac je ovlašten jednostrano raskinuti pružanje Usluge ako Korisnik kasni sa plaćanjem duže od 15 dana, i ustupiti svoja potraživanja prema Korisniku trećem licu bez ograničenja.

 

6. Dodatne usluge

Dodatne usluge mogu uključivati davanje opreme u najam, pružanje drugih usluga, pružanja usluga Korisniku a koje za Davaoca pruža treća strana (na primer, pristup internetu putem data kartice) i drugo.

U slučaju davanja opreme u najam ili isporuke opreme koja je nužna za pružanje Dodatne usluge (na primer, data kartica za uslugu pružanja internet veze), Korisnik može u roku od 15 dana od isporuke opreme, bez navođenja razloga, vratiti opremu uzetu u najam ili opremu koja je nužna za pružanje usluge (npr. data karticu) u ispravnom i neoštećenom stanju i dobiti puni povraćaj novca, uz sopstveno pokriće troška vraćanja opreme, ali samo ako je izradio manje od 20 računa, i to samo za jednu kasu po pojedinom PIB-u. U drugim slučajevima reklamacije Korisnik se treba obratiti na info@marketino.rs kako bi se njegov slučaj proučio i postupilo u skladu sa mogućnostima.

Ako Korisnik otkaže korišćenje najma u periodu kraćem od 6 meseci od početka najma, obavezan je da Davaocu isplati naknadu za prevremeni raskid najma prema Cenovniku.

Najam opreme obuhvata trajnu garanciju, što znači da se smatra da je oprema u garantnom roku za rizik kvara tokom celog trajanja najma. Ako dođe do loma, gubitka ili krađe opreme, što su rizici koji nisu pokriveni garancijom, Korisnik je obavezan da Davaocu isplati naknadu za opremu prema Cenovniku uz primenu franšize od 50% na punu cenu opreme u roku od 7 dana od nastanka loma, gubitka ili krađe, a Davalac može tražiti od Korisnika uplatu navedenog iznosa pre nego što Korisniku dostavi zamensku opremu za nastavak korišćenja usluge najma opreme.

U slučaju raskida najma iz bilo kojeg razloga, Korisnik je obavezan odmah a najduže u roku od 7 dana dostaviti opremu u ispravnom stanju Davaocu uz pokriće troškova dostave. U slučaju da Korisnik ne dostavi opremu u navedenom roku, ili Davalac nakon prijema opreme utvrdi da je oprema oštećena na način koji ne proizlazi iz redovnog korišćenja opreme, smatraće se da je oprema uništena a Korisnik je obavezan platiti naknadu Davaocu prema Cenovniku uz primenu franšize od 50% na punu cenu opreme u roku od 7 dana.

Ostale odredbe koje se odnose na Uslugu odnose se i na Dodatne Usluge.

 

7. Kupovina opreme i Partneri Davaoca

Davalac može da omogući Korisniku kupovinu opreme ili paketa opreme za korišćenje Usluge s Licencom za Uslugu, bilo direktno preko Stranice Usluge, preko svojih sopstvenih prodajnih kanala, indirektno preko svojih partnera (dalje: Partneri Davaoca) ili na neki drugi način. Mašinska oprema (hardver) se u svakom slučaju isporučuje sa svojom standardnom garancijom koja nije povezana s Uslugom.

Kanal kupovine uređaja ne utiče na odnos Davaočev i Korisnikov odnos u pogledu prava i obaveza vezanih uz korišćenje usluge.

 

8. Ograničenje od odgovornosti

Korisniku se pruža Usluga u konačnom obliku, po principu „kakav jest“ (eng. „as is“) te se isključuje bilo kakva garancija u pogledu bilo kakvih nedostataka Usluge. Iako Davalac radi kontinuirano testiranje i unapređenje Usluge, ne može garantovati da prilikom korišćenja neće doći do grešaka u radu Usluge, i da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U takvom slučaju Davalac će da poduzme sve korake da kvar otkloni u razumnom roku.

Davalac ne odgovora Korisniku za štetu nastalu zbog nemogućnosti korišćenja Usluge zbog neodgovarajućeg postupanja Korisnika, nedostupnosti Usluge do koje je došlo zbog tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Usluge, neadekvatnosti Usluge za potrebe Korisnika i drugih razloga. Davalac ne garantuje da će Usluga funkcionisati bez prekida u svakom trenutku. Davalac ne odgovara za bilo kakve posledice koje bi mogle da nastanu upotrebom podataka iz Usluge od strane Korisnika. Davalac ne odgovara za probleme pristupa administrativnim stranicama Usluge uzrokovane greškom davaoca internet usluga, računara Korisnika ili problemom uzrokovanim Korisnikovim priključkom na internet. Davalac ne garantuje neprekidan i potpun prenos podataka između mobilne jedinice i baze podataka Usluge. Davalac nije odgovoran za ispunjenje zakonskih obaveza Korisnika. Ni u kojem slučaju odgovornost Davaoca ne može da premaši iznos poslednjih šest mesečnih naknada za Uslugu plaćenih od strane Korisnika.

 

9. Završne odredbe

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja Usluge, stvarno je nadležan sud prema sedištu Davaoca.

Davalac može deo Usluge poveriti na provođenje trećim licima, bez znanja i saglasnosti Korisnika, pri čemu Davalac zadržava sva prava i obaveze u odnosu na Korisnike i odgovoran je za ispunjavanje obaveza trećeg lica. Davalac može bez znanja i saglasnosti Korisnika celokupno provođenje Usluge poveriti na provođenje trećem licu (dalje: Primalac), pri čemu Primalac u odnosu na Korisnika preuzima sva prava i obaveze Davaoca, a Davalac solidarno garantuje za Primaočevo ispunjenje obaveza prema Korisniku.

Prihvatanjem ponude, aktivacijom Usluge, prihvatanjem nadogradnje, prihvatanjem Uslova, dodavanjem Licence ili otkazivanjem Licence, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Uslovima i da ih u potpunosti prihvata. Eventualne promene Uslova stupaju na snagu danom objavljivanja, osim Cenovnika koji stupa na snagu najranije 30 dana nakon objavljivanja.

Ovi Uslovi primenjuju se od 01.10.2022. godine.

Preuzmi PDF