UŠTEDITE 6.000 RSD! MARKETINO KASA OD SADA PO AKCIJSKOJ CENI!

#uslovi korišćenja

Uslovi programa Marketino partner

1. Predmet uslova

Predmet ovih uslova (u daljem tekstu: Uslovi partnerstva) je program “Marketino partner“ koji pruža Marketino doo Beograd, PIB 112547863, MB 21696650, Beograd-Rakovica (u daljem tekstu: Marketino), a koji kompaniji partneru (u daljem tekstu: Partner) omogućuje pravo na korišćenje naziva “Marketino partner“, prodaju Marketino proizvoda i usluga, te pružanje komplementarnih usluga, u skladu sa Uslovima korišćenja usluge Marketino (u daljem tekstu: Uslovi) i Pravilnikom o privatnosti podataka (u daljem tekstu: Pravilnik) dostupnim na www.marketino.rs. Prihvatanjem ovih Uslova partnerstva, Partner prihvata Uslove i Pravilnik te svoju ulogu “Partnera Usluge’“ prema Pravilniku.

 

2. Uslovi pristupanja partnerstvu

Partner je pravno lice koje prihvata Uslove partnerstva tokom postupka pristupanja partnerstvu ili na drugi način, te čiji pristup partnerstvu prihvati Marketino, čime započinje partnerski odnos (u daljem tekstu: partnerstvo). Marketino ima pravo da odbije zahtev za pristupanje partnerstvu bez navođenja razloga. Partnerski odnos sklapa se na neodređeno vreme, dok Marketino ili Partner ne prekinu međusobni odnos prema Uslovima partnerstva.

 

3. Komercijalni uslovi

Prilikom kupovine uređaja od Marketina, Partner ima pravo na rabat za daljnju prodaju u odnosu na redovne cene objavljene na Marketinovim internet stranicama. Plaćanje po ponudi je avansno.
Prilikom naručivanja uređaja od Marketina u ime poznatog kupca, Partner ima pravo na 20% provizije od krajnje cene kupcu za uređaj i uslugu postavljanja sistema ako je ta usluga deo ponude. Provizija neće biti prikazana na ponudi koja se na osnovu ovakve porudžbine ispostavlja krajnjem kupcu. Plaćanje po ponudi od strane kupca je avansno. Navedenu proviziju će Marketino Partneru isplaćivati mesečno.
Marketino se obavezuje da preda naručene uređaje kurirskoj službi najkasnije u sledeća dva radna dana po zaprimanju uplate po ponudi. Ukoliko Marketino nije u mogućnosti da isporuči opremu u navedenom roku, dužan je da to naznači u ponudi.
Partner ostvaruje pravo i na 20% provizije od mesečne usluge, jednokratne aktivacije najma i najma kase.
Partner ostvaruje proviziju samo za one kupce kojima je prodao uređaj ili za koje je naručio navedene usluge ako je pritom evidentirao svoju šifru.
Provizija se obračunava na osnovu zaprimljenih uplata i isplaćuje za svaki kalendarski mesec. Marketino će dostaviti Partneru obračun provizije i to najkasnije do desetog u mesecu za prethodni mesec, a Partner će u roku od najviše 15 dana od dostavljenog obračuna Marketinu poslati račun za usluge u navedenom iznosu uz rok plaćanja od 7 dana od primitka računa. Ako Partner ne dostavi račun u navedenom roku ili je njegov iznos mesečne provizije za pojedini mesec manji od 1.000 RSD bez PDV-a, Partner ne ostvaruje pravo na ovu naknadu, a ovaj iznos se ne prenosi u sledeći mesec.
Partner može izneti prigovor na obračun provizije ili bilo kakve druge nedostatke od strane Marketina najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, u suprotnom se smatra da Partner nema primedbi za protekli mesec.

 

4. Obaveze Partnera

Partner se obavezuje da poznaje rad Marketino aplikacije, prati novosti, da bude spreman da prezentuje Marketino postojećim i potencijalnim korisnicima, da aktivno promoviše Marketino, da daje korisniku odgovore i pojašnjenja oko usluge ili uređaja na njegov upit, te da osposobi zamenski uređaj za korisnika u slučaju kvara i isporuči ga korisniku u svojoj kancelariji, servisu ili na lokaciji korisnika u roku od 3 radna dana od korisničke prijave, ako korisnik to zatraži.

 

 

5. Završne odredbe

Marketino može s Partnerom podeliti one podatke korisnika koji su Partneru potrebni za pružanje usluga u skladu sa ovim Uslovima partnerstva, a Partner ih je nakon provođenja pojedine usluge ili prestanka saradnje sa Marketinom dužan trajno obrisati iz svojih evidencija.
Sva komunikacija između Marketina i Partnera vršiće se preko Partnerove imejl adrese koju Partner naznači prilikom pristupanja partnerstvu ili naknadno, ili preko Marketinovog partner portala, i smatraće se da je dostava bilo kakvih informacija, obračuna ili dokumenata uredno izvršena od strane Marketina s danom slanja na tu imejl adresu ili danom objave na partner portalu.
Marketino ne odgovara Partneru za eventualnu štetu, kao što je navedeno u članu 8 Uslova.
Ukoliko u razdoblju od 12 meseci Partner ne ostvari prodaju nijednog Marketino uređaja i nijedne Marketino usluge, smatra se da je odustao od partnerstva te time automatski prestaju sve međusobne obaveze između Marketina i Partnera. Marketino može trenutno raskinuti partnerski odnos ukoliko Partner narušava ugled Marketina, radi protivno interesima Marketina ili ne poštuje Uslove partnerstva, uprkos upozorenju od strane Marketina i davanju roka od 7 dana za prestanak s navedenim radnjama.
Svaka strana može otkazati partnerstvo s otkaznim rokom od 6 meseci bez navođenja razloga, te istekom tog roka prestaje partnerstvo. Marketino može u svakom trenutku promeniti Uslove partnerstva objavom na svojim internet stranicama, pri čemu se novi uslovi primenjuju počevši od dana objave, a najkasnije 30 dana od dana objave.
Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz partnerstva, nadležan je mesni sud prema sedištu Marketina.
Uslovi partnerstva primenjuju se od 01. 04. 2022. godine.

Preuzmi PDF